CPU

  • * หมายความว่าผ่านการรับรองจาก ECS ในขณะเวลาที่เขียนเอกสาร การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบหรือ CPU อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่าง
  • ผลลัพธ์ที่แสดงไว้ในที่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ