B560H6-M22
  • Windows 10 Workable support

  • Thiết kế nguồn 7+2 pha

  • Áp dụng thiết kế tụ điện rắn 100% để tối đa hóa độ bền linh kiện

  • Supports Intel® Optane™ technology