GLKD-I
  • Windows 10 Workable support

  • "Hỗ trợ công nghệ ECS Durathon để đảm bảo sự ổn định, độ tin cậy và hiệu suất của hệ thống
    (PCB có mật độ gấp ba lần, độ kháng nhiệt tối đa, thử nghiệm 1.5K Marathon, tụ rắn CAPs siêu việt)

  • ECS MIB III - Giao diện ép xung máy tính thân thiện

  • ECS Intelligent EZ Utility : eDLU